รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 30,199,413.27 2,283,844.53 3,345,249.23 20,548,603.44
เฉลี่ย/คร./ปี 220,433.67 16,670.40 24,417.88 149,989.81
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.53 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (137 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (87)
ธ.ก.ส. (59)
อื่นๆ (22)
นอกระบบรวม (17)
สหกรณ์อื่นๆ (4)
ในระบบอื่นๆ (4)
กองทุนฯ สตรี (3)
ไม่ระบุ (21)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (12)
ทำการเกษตร (11)
ใช้จ่ายในครอบครัว (9)
ปรับที่นา (9)
สร้างบ้าน (7)
ต่อเติมบ้าน (7)
ปรับปรุงที่นา (6)
การศึกษา (4)
ใช้จ่าย (4)
ซื้อปุ๋ย (4)
เลี้ยงสัตว์ (4)
ทุนการศึกษาลูก (3)
ลงทุนปลูกมัน (3)
ใช้ในครอบครัว (3)
ปลูกมัน (3)
ลงทุนเพื่อการเกษตร (3)
ใช้หนี้ (3)
ซ่อมรถ (3)
ซื้อที่ดิน (3)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 มีนาคม 2566