รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 21,557,454.55 1,760,145.55 3,245,855.46 20,242,184.46
เฉลี่ย/คร./ปี 171,090.91 13,969.41 25,760.76 160,652.26
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.38 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (126 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (40)
ธ.ก.ส. (35)
กองทุน กข.คจ. (15)
อื่นๆ (7)
กองทุนฯ สตรี (3)
ธ.ออมสิน (2)
นอกระบบรวม (1)
ทำการเกษตร (14)
ไม่ระบุ (13)
เลี้ยงโค (13)
ซื้อโคแม่พันธุ์ (7)
ค้าขาย (5)
ลงทุนทำการเกษตร (4)
ทอผ้าไหม (3)
ทำนา (3)
ใช้นี้นอกระบบ (2)
ทอผ้าใหม (2)
ซื้อวัว (2)
หมุนเวียน (2)
ต่อเติมบ้าน (2)
ซื้ออุปกรณ์ด้วยซิปผ้า (1)
ชื้อรถยนต์ (1)
ลงทุนเลี้ยงโค ทอผ้าไหม (1)
ทำการเกรษร (1)
ลูกเรียน (1)
รถไถนั่งขับ (1)
ซื้อปุ๋ย (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566