รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 5,035,178.57 4,503,455.35 241,312.50 4,873,572.32
เฉลี่ย/คร./ปี 43,035.71 38,491.07 2,062.50 41,654.46
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.86 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (117 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (46)
กองทุน กข.คจ. (11)
ธ.ก.ส. (4)
อื่นๆ (2)
ทำการเกษตร (41)
ไม่ระบุ (15)
ค้าขาย (2)
การเกษตร (2)
ทำการเกาตร (1)
ด้านช่าง (1)
ลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566