รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 1,557,386,986.86 86,401,660.53 205,691,669.90 1,249,183,577.10
เฉลี่ย/คร./ปี 166,994.10 9,264.60 22,055.72 133,946.34
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.83 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (9,326 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (2,992)
ธ.ก.ส. (1,626)
กองทุน กข.คจ. (713)
อื่นๆ (266)
นอกระบบรวม (224)
ธ.ออมสิน (143)
สหกรณ์การเกษตรฯ (124)
ในระบบอื่นๆ (93)
กองทุนฯ สตรี (89)
สหกรณ์อื่นๆ (42)
ไม่ระบุ (1,092)
ทำการเกษตร (791)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (477)
การเกษตร (366)
ค้าขาย (198)
เพื่อการเกษตร (187)
ประกอบอาชีพ (181)
พัฒนาอาชีพ (147)
ทำนา (141)
สร้างบ้าน (81)
เกษตร (75)
เพื่อทำการเกษตร (72)
เลี้ยงโค (70)
ใช้ในครัวเรือน (60)
ทุนหมุนเวียน (55)
ลงทุนประกอบอาชีพ (49)
ต่อเติมบ้าน (43)
ซื้อวัว (42)
ดำรงชีพ (41)
ใช้ในการเกษตร (38)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566