รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 32,025,165.04 2,355,466.10 2,541,479.30 30,978,257.24
เฉลี่ย/คร./ปี 181,961.17 13,383.33 14,440.22 176,012.83
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.52 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (176 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (83)
ธ.ก.ส. (50)
สหกรณ์การเกษตรฯ (29)
นอกระบบรวม (22)
ในระบบอื่นๆ (3)
อื่นๆ (1)
กองทุน กข.คจ. (1)
สหกรณ์อื่นๆ (1)
การเกษตร (99)
ไม่ระบุ (29)
เกษตร (17)
ค้าขาย (6)
สร้างบ้าน (4)
ซื้อรถไถ (4)
เลี้ยงหมู (4)
ใช่จ่ายในครัวเรือน (3)
ปรับปรุงที่นา (2)
การศึกษา (2)
ปรับปรุงที่นาเป็นบ่ปลา (1)
ทำการเกษตร (1)
ซื้อที่ดินทำการ (1)
ซ้อมโรงสี (1)
ชื่อรถกะบะ (1)
ซื้อโค กระบือ (1)
ซื้อปุ๋ย (1)
เลี้ยงหมู,เป็ด,ไก่ไข่ (1)
ซื้อจักรเย็บผ้า (1)
ซื้ิอวัว (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566