รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 4,565,336,154.40 280,255,710.86 362,418,535.42 3,326,438,351.85
เฉลี่ย/คร./ปี 190,468.36 11,692.42 15,120.30 138,780.86
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.18 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (23,969 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (8,286)
ธ.ก.ส. (3,968)
กองทุน กข.คจ. (2,357)
นอกระบบรวม (1,354)
อื่นๆ (816)
สหกรณ์การเกษตรฯ (733)
ในระบบอื่นๆ (534)
กองทุนฯ สตรี (510)
ธ.ออมสิน (363)
สหกรณ์อื่นๆ (190)
การเกษตร (1,527)
ประกอบอาชีพ (1,315)
ทำการเกษตร (991)
ไม่ระบุ (693)
บริโภค (569)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (500)
ค้าขาย (424)
สร้างบ้าน (264)
เพื่อการเกษตร (259)
ทำนา (245)
เลี้ยงวัว (190)
เลี้ยงโค (170)
ตอ่เติมบ้าน (167)
เลี้ยงหมู (166)
ใช้ในการเกษตร (159)
ลงทุน (153)
ใช้จ่ายส่วนตัว (149)
ซื้อวัว (129)
ปรับปรุงที่นา (123)
ใช้ในครัวเรือน (119)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566