รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 15,576,622.22 677,084.00 2,858,444.44 12,452,177.78
เฉลี่ย/คร./ปี 409,911.11 17,818.00 75,222.22 327,688.89
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.68 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (10)
ธ.ก.ส. (7)
นอกระบบรวม (2)
สหกรณ์อื่นๆ (1)
สหกรณ์การเกษตรฯ (1)
ประกอบอาชีพ (3)
สร้างบ้าน (2)
สร้างบ้าน - ทำการเกษตร (1)
ประกอบอาชีพ,สร้างบ้านเรือน (1)
การเกษตร (1)
เลี้ยงปลา (1)
เกรดนา,ต่อเติมบ้าน (1)
ปรับเกรดที่นา (1)
ทุนหมุนเวียน (1)
ปศุสัตว์ (1)
เลี้ยงโค (1)
การเกษตร/ประกอบอาชีพ (1)
ไม่ระบุ (1)
ซื้อกระบือ (1)
การศึกษา (1)
ซื้อรถไถ (1)
ซื้อโค,กระบือ,สุกร (1)
ซื้อโค (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566