รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 15,576,622.22 677,084.00 2,858,444.44 12,452,177.78
เฉลี่ย/คร./ปี 409,911.11 17,818.00 75,222.22 327,688.89
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.68 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (10)
ธ.ก.ส. (7)
นอกระบบรวม (2)
สหกรณ์อื่นๆ (1)
สหกรณ์การเกษตรฯ (1)
ประกอบอาชีพ (3)
สร้างบ้าน (2)
ซื้อกระบือ (1)
การศึกษา (1)
ซื้อรถไถ (1)
ซื้อโค,กระบือ,สุกร (1)
ซื้อโค (1)
สร้างบ้าน - ทำการเกษตร (1)
ประกอบอาชีพ,สร้างบ้านเรือน (1)
การเกษตร (1)
เลี้ยงปลา (1)
เกรดนา,ต่อเติมบ้าน (1)
ปรับเกรดที่นา (1)
ทุนหมุนเวียน (1)
ปศุสัตว์ (1)
เลี้ยงโค (1)
การเกษตร/ประกอบอาชีพ (1)
ไม่ระบุ (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 มีนาคม 2566