รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 2,130,000.00 21,000.00 0.00 300,000.00
เฉลี่ย/คร./ปี 26,625.00 262.50 0.00 3,750.00
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.00 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (80 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (7)
อื่นๆ (1)
ปรับปรุงที่นา (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566