รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 38,303,111.69 5,183,923.86 5,035,716.82 23,816,300.38
เฉลี่ย/คร./ปี 223,994.81 30,315.34 29,448.64 139,276.61
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90.06 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (171 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (131)
ธ.ก.ส. (130)
อื่นๆ (34)
นอกระบบรวม (8)
ในระบบอื่นๆ (7)
สหกรณ์อื่นๆ (5)
สหกรณ์การเกษตรฯ (4)
ธ.ออมสิน (1)
ทำการเกษตร (47)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (9)
การเกษตร (7)
ประกอบอาชีพ (7)
ทำนา (7)
สร้างบ้าน (7)
ต่อเติมบ้าน (3)
ใช้ในครัวเรือน (2)
เพื่อประกอบอาชีพ (2)
ทุนการศึกษา (2)
ใช้จ่าย (2)
ส่งลูกเรียน (2)
เพื่อการเกษตร (2)
ทำนาสร้างบ้าน (1)
โครงการเลี้ยงหมู (1)
ทำการนเกษตร (1)
เพื่อการเกาตร (1)
การศึกษาบุตร (1)
ใช้ในการทำการเกษตร (1)
การเกาตร (1)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566