รายการ ยอดกู้ ดอกเบี้ย ยอดชำระ ยอดหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 5,164,445,212.42 209,929,798.51 320,564,287.01 2,536,970,415.03
เฉลี่ย/คร./ปี 334,138.54 13,582.41 20,740.44 164,141.46
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.48 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (15,456 ครัวเรือน)

ข้อมูลที่สำคัญ 20 ลำดับแรก

แหล่งเงินกู้ (ราย) วัตถุประสงค์ในการกู้ (ราย)
กองทุนหมู่บ้าน (2,628)
ธ.ก.ส. (1,717)
กองทุน กข.คจ. (720)
อื่นๆ (381)
นอกระบบรวม (333)
สหกรณ์อื่นๆ (139)
ในระบบอื่นๆ (129)
กองทุนฯ สตรี (98)
ธ.ออมสิน (96)
สหกรณ์การเกษตรฯ (81)
ประกอบอาชีพ (329)
ใช้จ่ายในครัวเรือน (274)
ทำการเกษตร (230)
ทุนหมุนเวียน (158)
ทำนา (147)
การเกษตร (140)
ใช้จ่ายในครอบครัว (117)
สร้างบ้าน (96)
ใช้ในครัวเรือน (75)
ซื้อวัว (74)
ค้าขาย (71)
หมุนเวียนในครัวเรือน (61)
เพื่อการเกษตร (60)
ทอผ้า (60)
ต่อเติมบ้าน (58)
ใช้ในการเกษตร (57)
เลี้ยงหมู (51)
เลี้ยงวัว (49)
ไม่ระบุ (48)
ใช้จ่าย (47)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566