รายการ จ้างแรงงาน ค่าวัสดุ พลังงาน ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี ยาเคมี พันธุ์สัตว์ ซื้อสินค้า อื่นๆ
* รวมหมู่บ้าน/ปี 1,416,133.33 119,576.50 20,900.00 3,800.00 239,780.00 6,840.00 221,983.33 605,045.50 77,600.75
เฉลี่ย/คร./ปี 37,266.67 3,146.75 550.00 100.00 6,310.00 180.00 5,841.67 15,922.25 2,042.13
เฉลี่ย/คร./เดือน 3,105.56 262.23 45.83 8.33 525.83 15.00 486.81 1,326.85 170.18
จำนวน (คร.) (%) 6 (15.8%) 8 (21.1%) 9 (23.7%) 2 (5.3%) 6 (15.8%) 1 (2.6%) 6 (15.8%) 4 (10.5%) 8 (21.1%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 เมษายน 2563