รายการ เพื่ออาชีพ เพื่อการศึกษา เพื่ออื่นๆ ผ่อนชำระหนี้
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ในระบบ 1,050,000.00 75,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00 0.00 185,000.00 185,000.00
นอกระบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90.32 ของครัวเรือนทั้งหมด (31 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566