รายการ เพื่ออาชีพ เพื่อการศึกษา เพื่ออื่นๆ ผ่อนชำระหนี้
รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร. รวมเฉลี่ย/คร.
ในระบบ 670,000.00 134,000.00 0.00 0.00 52,700.00 26,350.00 318,154.00 106,051.33
นอกระบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,676.00 29,838.00
* ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 ของครัวเรือนทั้งหมด (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 เมษายน 2563