รายการ เบี้ยประกัน เงินฝาก ซื้อทอง ซื้อที่ดิน ซื้อรถ
* รวมหมู่บ้าน/ปี 215,016.67 597,550.00 0.00 0.00 4,451,066.67
เฉลี่ย/คร./ปี 5,658.33 15,725.00 0.00 0.00 117,133.33
เฉลี่ย/คร./เดือน 471.53 1,310.42 0.00 0.00 9,761.11
จำนวน (คร.) (%) 6 (15.8%) 10 (26.3%) 1 (2.6%) 1 (2.6%) 3 (7.9%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 เมษายน 2563