รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 564,342.82 298,287.54 266,055.29 30,455.29 2,195,420.00 5,735,000.00
เฉลี่ย/คร./ปี 18,204.61 9,622.18 8,582.43 982.43 70,820.00 185,000.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 1,517.05 801.85 715.20 81.87 5,901.67 15,416.67
จำนวน (คร.) (%) 28 (90.3%) 28 (90.3%) 28 (90.3%) 21 (67.7%) 15 (48.4%) 1 (3.2%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90.32 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (31 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 ธันวาคม 2565