รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 47,081,078.67 39,050,373.80 8,030,704.87 21,199,768.92 88,594,844.44 94,090,637.07
เฉลี่ย/คร./ปี 351,351.33 291,420.70 59,930.63 158,207.23 661,155.56 702,168.93
เฉลี่ย/คร./เดือน 29,279.28 24,285.06 4,994.22 13,183.94 55,096.30 58,514.08
จำนวน (คร.) (%) 30 (22.4%) 30 (22.4%) 30 (22.4%) 26 (19.4%) 18 (13.4%) 15 (11.2%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.39 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (134 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 ตุลาคม 2563