รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 6,921,910,458.17 7,696,021,697.61 -630,915,725.31 1,594,655,606.12 7,864,604,737.06 6,130,940,357.85
เฉลี่ย/คร./ปี 137,464.96 152,838.34 -12,529.60 31,668.90 156,186.30 121,756.77
เฉลี่ย/คร./เดือน 11,455.41 12,736.53 -1,044.13 2,639.07 13,015.52 10,146.40
จำนวน (คร.) (%) 8,705 (17.3%) 8,555 (17.0%) 8,851 (17.6%) 5,923 (11.8%) 3,780 (7.5%) 2,886 (5.7%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.63 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (50,354 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564