รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย/คร./ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวน (คร.) (%) 1 (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ - คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (1 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566