รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 4,912,731.35 3,732,846.69 1,179,884.65 428,444.57 3,972,187.50 745,224.71
เฉลี่ย/คร./ปี 86,188.27 65,488.54 20,699.73 7,516.57 69,687.50 13,074.12
เฉลี่ย/คร./เดือน 7,182.36 5,457.38 1,724.98 626.38 5,807.29 1,089.51
จำนวน (คร.) (%) 26 (45.6%) 26 (45.6%) 26 (45.6%) 21 (36.8%) 16 (28.1%) 17 (29.8%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.63 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (57 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 กันยายน 2565