รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 40,657,000.00 31,244,046.67 9,412,953.33 7,654,466.67 43,020,148.15 22,468,074.07
เฉลี่ย/คร./ปี 203,285.00 156,220.23 47,064.77 38,272.33 215,100.74 112,340.37
เฉลี่ย/คร./เดือน 16,940.42 13,018.35 3,922.06 3,189.36 17,925.06 9,361.70
จำนวน (คร.) (%) 30 (15.0%) 30 (15.0%) 30 (15.0%) 30 (15.0%) 27 (13.5%) 27 (13.5%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.00 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (200 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566