รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 5,968,282.17 4,601,990.67 1,366,291.50 1,279,937.31 40,938,333.33 9,940,112.50
เฉลี่ย/คร./ปี 41,160.57 31,737.87 9,422.70 8,827.15 282,333.33 68,552.50
เฉลี่ย/คร./เดือน 3,430.05 2,644.82 785.23 735.60 23,527.78 5,712.71
จำนวน (คร.) (%) 30 (20.7%) 30 (20.7%) 30 (20.7%) 26 (17.9%) 6 (4.1%) 8 (5.5%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.69 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (145 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 ธันวาคม 2565