รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 5,193,670.67 2,358,966.33 2,834,704.33 1,909,825.00 3,950,166.78 10,214,700.00
เฉลี่ย/คร./ปี 32,871.33 14,930.17 17,941.17 12,087.50 25,001.06 64,650.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 2,739.28 1,244.18 1,495.10 1,007.29 2,083.42 5,387.50
จำนวน (คร.) (%) 30 (19.0%) 30 (19.0%) 30 (19.0%) 24 (15.2%) 18 (11.4%) 2 (1.3%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.99 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (158 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564