รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 34,819,137.60 20,368,843.30 14,450,294.30 10,791,245.52 20,090,922.80 5,007,427.75
เฉลี่ย/คร./ปี 206,030.40 120,525.70 85,504.70 63,853.52 118,881.20 29,629.75
เฉลี่ย/คร./เดือน 17,169.20 10,043.81 7,125.39 5,321.13 9,906.77 2,469.15
จำนวน (คร.) (%) 30 (17.8%) 30 (17.8%) 30 (17.8%) 21 (12.4%) 20 (11.8%) 4 (2.4%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.75 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (169 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564