รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 3,732,830.04 4,387,051.26 -654,221.22 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย/คร./ปี 28,066.39 32,985.35 -4,918.96 0.00 0.00 0.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 2,338.87 2,748.78 -409.91 0.00 0.00 0.00
จำนวน (คร.) (%) 46 (34.6%) 46 (34.6%) 46 (34.6%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 1 (0.8%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.59 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (133 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564