รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 19,303,322.10 4,397,399.48 14,905,922.61 5,998,742.89 25,173,127.27 1,754,476.80
เฉลี่ย/คร./ปี 140,900.16 32,097.81 108,802.35 43,786.44 183,745.45 12,806.40
เฉลี่ย/คร./เดือน 11,741.68 2,674.82 9,066.86 3,648.87 15,312.12 1,067.20
จำนวน (คร.) (%) 31 (22.6%) 31 (22.6%) 31 (22.6%) 27 (19.7%) 11 (8.0%) 5 (3.6%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.63 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (137 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 กันยายน 2565