รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 11,640,899.08 4,114,891.48 8,786,015.61 2,730,000.00 12,748.24 24,792,723.63
เฉลี่ย/คร./ปี 92,388.09 32,657.87 69,730.28 21,666.67 101.18 196,767.65
เฉลี่ย/คร./เดือน 7,699.01 2,721.49 5,810.86 1,805.56 8.43 16,397.30
จำนวน (คร.) (%) 91 (72.2%) 61 (48.4%) 92 (73.0%) 3 (2.4%) 85 (67.5%) 71 (56.3%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.89 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (126 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 ธันวาคม 2565