รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 10,828,006.80 7,084,825.80 3,743,181.00 0.00 0.00 7,722,397.80
เฉลี่ย/คร./ปี 92,547.07 60,554.07 31,993.00 0.00 0.00 66,003.40
เฉลี่ย/คร./เดือน 7,712.26 5,046.17 2,666.08 0.00 0.00 5,500.28
จำนวน (คร.) (%) 30 (25.6%) 30 (25.6%) 30 (25.6%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) 5 (4.3%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.64 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (117 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566