รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 917,524,946.22 1,095,154,916.16 -174,443,213.11 312,910,887.98 1,394,655,398.27 1,116,039,551.85
เฉลี่ย/คร./ปี 98,383.55 117,430.29 -18,705.04 33,552.53 149,544.86 119,669.69
เฉลี่ย/คร./เดือน 8,198.63 9,785.86 -1,558.75 2,796.04 12,462.07 9,972.47
จำนวน (คร.) (%) 2,588 (27.8%) 2,587 (27.7%) 2,629 (28.2%) 1,674 (17.9%) 1,232 (13.2%) 1,034 (11.1%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.38 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (9,326 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 กันยายน 2565