รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 31,290,776.00 20,400,380.00 10,890,396.00 2,684,512.00 3,639,758.22 9,580,986.11
เฉลี่ย/คร./ปี 177,788.50 115,911.25 61,877.25 15,252.91 20,680.44 54,437.42
เฉลี่ย/คร./เดือน 14,815.71 9,659.27 5,156.44 1,271.08 1,723.37 4,536.45
จำนวน (คร.) (%) 24 (13.6%) 24 (13.6%) 24 (13.6%) 22 (12.5%) 18 (10.2%) 19 (10.8%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.64 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (176 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 8 ธันวาคม 2565