รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 3,351,808,921.96 3,548,074,249.64 -228,647,777.00 713,866,401.82 4,046,501,764.77 2,736,985,377.41
เฉลี่ย/คร./ปี 139,839.33 148,027.63 -9,539.31 29,782.90 168,822.30 114,188.55
เฉลี่ย/คร./เดือน 11,653.28 12,335.64 -794.94 2,481.91 14,068.53 9,515.71
จำนวน (คร.) (%) 4,083 (17.0%) 4,126 (17.2%) 4,172 (17.4%) 3,175 (13.2%) 1,710 (7.1%) 1,227 (5.1%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.01 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (23,969 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564