รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 3,091,328.50 2,365,059.20 602,616.16 1,586,061.54 4,577,100.00 2,871,508.00
เฉลี่ย/คร./ปี 81,350.75 62,238.40 15,858.32 41,738.46 120,450.00 75,566.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 6,779.23 5,186.53 1,321.53 3,478.21 10,037.50 6,297.17
จำนวน (คร.) (%) 24 (63.2%) 25 (65.8%) 25 (65.8%) 13 (34.2%) 6 (15.8%) 5 (13.2%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566