รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 10,590,666.67 4,061,963.64 9,101,280.00 120,000.00 800,000.00 0.00
เฉลี่ย/คร./ปี 132,383.33 50,774.55 113,766.00 1,500.00 10,000.00 0.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 11,031.94 4,231.21 9,480.50 125.00 833.33 0.00
จำนวน (คร.) (%) 30 (37.5%) 11 (13.8%) 30 (37.5%) 2 (2.5%) 1 (1.3%) 1 (1.3%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.50 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (80 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 กันยายน 2565