รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 46,070,191.16 47,136,072.77 -1,065,881.61 27,378,960.48 7,107,786.00 41,156,280.00
เฉลี่ย/คร./ปี 269,416.32 275,649.55 -6,233.23 160,110.88 41,566.00 240,680.00
เฉลี่ย/คร./เดือน 22,451.36 22,970.80 -519.44 13,342.57 3,463.83 20,056.67
จำนวน (คร.) (%) 31 (18.1%) 31 (18.1%) 31 (18.1%) 25 (14.6%) 5 (2.9%) 5 (2.9%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.13 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (171 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 มีนาคม 2566