รายการ รวมรายรับ รวมรายจ่าย คงเหลือ รวมเงินออม รวมกู้ทั้งหมด รวมชำระหนี้
* รวมหมู่บ้าน/ปี 3,141,301,931.16 3,931,273,781.60 -421,648,282.83 502,705,438.90 2,552,065,385.10 2,228,447,513.68
เฉลี่ย/คร./ปี 205,032.43 256,593.81 -27,520.94 32,811.53 166,573.03 145,450.53
เฉลี่ย/คร./เดือน 17,086.04 21,382.82 -2,293.41 2,734.29 13,881.09 12,120.88
จำนวน (คร.) (%) 1,553 (10.1%) 1,409 (9.2%) 1,567 (10.2%) 839 (5.5%) 610 (4.0%) 456 (3.0%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.89 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (15,321 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 18 มกราคม 2564