รายการ รวมจ่ายอาชีพ รวมจ่ายบริโภค รวมจ่ายนุ่งห่ม รวมจ่ายที่อยู่ รวมจ่ายสังคม รวมจ่ายการศึกษา รวมจ่ายไม่จำเป็น
* รวมหมู่บ้าน/ปี 736,548.57 246,236.83 69,107.75 281,861.20 577,923.76 471,065.73 327,394.78
เฉลี่ย/คร./ปี 19,382.86 6,479.92 1,818.63 7,417.40 15,208.52 12,396.47 8,615.65
เฉลี่ย/คร./เดือน 1,615.24 539.99 151.55 618.12 1,267.38 1,033.04 717.97
จำนวน (คร.) (%) 21 (55.3%) 24 (63.2%) 24 (63.2%) 25 (65.8%) 25 (65.8%) 15 (39.5%) 23 (60.5%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 เมษายน 2563