รายการ ขายพืช ขายสัตว์ ขายสินค้า ค่าจ้าง เงินเดือน เสี่ยงโชค คนส่งให้ รายรับอื่น
* รวมหมู่บ้าน/ปี 472,159.50 904,898.75 184,756.00 449,160.00 2,078,144.00 313,500.00 570,300.00 285,172.73
เฉลี่ย/คร./ปี 12,425.25 23,813.13 4,862.00 11,820.00 54,688.00 8,250.00 15,007.89 7,504.55
เฉลี่ย/คร./เดือน 1,035.44 1,984.43 405.17 985.00 4,557.33 687.50 1,250.66 625.38
จำนวน (คร.) (%) 8 (21.1%) 16 (42.1%) 3 (7.9%) 20 (52.6%) 15 (39.5%) 4 (10.5%) 19 (50.0%) 11 (28.9%)
* ยอดรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.79 คำนวณเป็นทั้งหมู่บ้าน (38 ครัวเรือน)
www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 7 เมษายน 2563