ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
31 | 152



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3



ความต้องการฝึกอาชีพ
32



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
30



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
28



ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 24 ตุลาคม 2562