ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
158 | 625



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
5



ความต้องการฝึกอาชีพ
9



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
49



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30



ข้อมูลแหล่งน้ำ
5


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563