ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
169 | 790



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
19



ความต้องการฝึกอาชีพ
158



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
143



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30



ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563