ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
137 | 762ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10ความต้องการฝึกอาชีพ
5ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
137รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
31ข้อมูลแหล่งน้ำ
6


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566