ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
126 | 569



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
2



ความต้องการฝึกอาชีพ
2



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
116



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
112



ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 3 ตุลาคม 2566