ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
176 | 1,037ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
6ความต้องการฝึกอาชีพ
28ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
163รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
24ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566