ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
141 | 665ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
11ความต้องการฝึกอาชีพ
32ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
40รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
27ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564