ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
121 | 895ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
1ความต้องการฝึกอาชีพ
2ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
121รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
9


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564