ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
154 | 644ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
4ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
64รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
6ข้อมูลแหล่งน้ำ
1


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564