ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
107 | 371ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
15ความต้องการฝึกอาชีพ
55ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
98รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
30ข้อมูลแหล่งน้ำ
2


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564