ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
63 | 246ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
3ความต้องการฝึกอาชีพ
12ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
28รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
7ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564