ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
182 | 1,120ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
1ความต้องการฝึกอาชีพ
3ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
139รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
15ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564