ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
123 | 543



ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
4



ความต้องการฝึกอาชีพ
95



ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
123



รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
33



ข้อมูลแหล่งน้ำ
3


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564