ข้อมูลสารสนเทศ รวม 1 หมู่บ้าน


ข้อมูลทั่วไป
107 | 331ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
10ความต้องการฝึกอาชีพ
20ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน
104รายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
28ข้อมูลแหล่งน้ำ
4


www.missurin.com ที่มา : ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ (www.missurin.com) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564